Projekt

O nas

Jesteśmy międzynarodową społecznością badaczy zainteresowanych działalnością opozycji kulturowej w okresie socjalizmu w Europie Środkowo – Wschodniej.

Sądzimy, że kultura w Europie Środkowo – Wschodniej przed 1989 oznaczała coś więcej, niż realizm socjalistyczny czy propaganda. Wiemy, że w naszym regionie prężnie rozwijały się rozmaite formy kulturowej alternatywy, pomimo przeszkód stwarzanych przez reżimy autorytarne.

Badamy to bogate i barwne dziedzictwo poprzez opisanie i porównanie kolekcji dokumentujących działalność opozycji kulturowej w krajach naszego regionu.

Opowiadamy historie nonkonformistów, awangardowych artystów, ruchów religijnych, inicjatyw obywatelskich, oddolnej edukacji, niezależnego ruchu wydawniczego, dysydentów, podziemnych zespołów punkowych i rockowych, alternatywnych stylów życia – i wiele innych.

Tworzymy pierwszą w Europie cyfrową bazę danych kolekcji dokumentujących różne formy działalności opozycji kulturowej w krajach postsocjalistycznych. Interesują nas zbiory znajdujące się w rękach prywatnych, jak i te należące do instytucji publicznych, dostępne on-line bądź nie.

Wskazujemy na społeczną rolę kolekcji – jakie funkcje pełnią,  jak są wykorzystywane przez odbiorców w kraju i za granicą.

Rozpoznajemy rozmaite formy sprzeciwu, podejmowane w okresie istnienia komunistycznych reżimów autorytarnych. Uznajemy ślady tego sprzeciwu za część wspólnego, europejskiego dziedzictwa.

Chcemy, by działalność opozycji kulturowej była żywą tradycją.

Dołącz do rejestru COURAGE! Prześlij informacje o swojej kolekcjiKontakt

COURAGE („Opozycja kulturowa: zrozumieć dziedzictwo kultury sprzeciwu w krajach postsocjalistycznych”) jest trzyletnim, międzynarodowym projektem badawczym dofinansowanym przez Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Podstawowe informacje
COURAGE
Opozycja kulturowa: zrozumieć dziedzictwo kultury sprzeciwu w krajach postsocjalistycznych

Umowa grantowa numer: 692919
Strona www projektu: http://cultural-opposition.eu/
Początek realizacji projektu: 1 lutego 2016
Koniec realizacji projektu: 31 stycznia 2019
Liczba partnerów: 12
Szacowany koszt projektu (EUR): 2 484 917.50
Zagadnienie: Opozycja kulturowa w krajach postsocjalistycznych
Typ działania: Badania i innowacje
Call: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/reflective-4-2015.html
Ten project otrzymał dofinansowanie z Programu Ramowego Horyzont 2020 (umowa grantowa numer 692919).

Cele projektu

Efektem projektu COURAGE będzie powstanie wszechstronnej, dostępnej on-line bazy (rejestru) istniejących, ale rozproszonych kolekcji dokumentujących różne formy działalności opozycji kulturowej w krajach postsocjalistycznych. Dzięki rejestrowi kolekcje staną się łatwiej dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Analizując kolekcje, chcemy je umieścić w szerokim kontekście społecznym, politycznym i kulturowym – po to, by jeszcze lepiej zrozumieć genezę ich powstania i różnorodność form działalności opozycyjnej, które dokumentują.

Pytania badawcze:

 1. powstawanie i ewolucja kolekcji prywatnych i publicznych; szczególnie ciekawa będzie rekonstrukcja procesu przechodzenia kolekcji od opozycji do mainstreamu oraz z rąk prywatnych do instytucji publicznych;
 2. polityczne i społeczne funkcje kolekcji przed 1989 i później oraz działania podejmowane przez rządy na rzecz zachowania i opracowania tych zbiorów;
 3. rola środowisk emigracyjnych w zakresie wsparcia udzielanego twórcom i właścicielom kolekcji, zarówno za Żelazną Kurtuną jak i w krajach pochodzenia; interesujące są również funkcje zbiorów powstałych na emigracji;
 4. kultura materialna reprezentowana przez dokumenty, przedmioty oraz materiały audiowizualne: co i dlaczego zostało uznane za warte przechowywania, a co nie? Jakie były kryteria uznania za potencjalne źródło historyczne? Którym obiektom odmówiono znaczenia?;
 5. w jaki sposób zbiory są katalogowane i opisywane? Jaka jest wewnętrzna struktura kolekcji?;
 6. kim są twórcy kolekcji/ właściciele kolekcji/ pracownicy instytucji posiadających kolekcje?;
 7. charakterystyka instytucji posiadających kolekcje – ich formy prawne, rodzaj finansowania, zarządzanie; społeczna i kulturowa charakterystyka odwiedzającej je publiczności; sposoby wykorzystania posiadanych zbiorów;
 8. potencjalne możliwości współpracy: w jaki sposób właściciele kolekcji współpracują ze sobą? Jakie możliwości współpracy są im znane? Jakie nowe możliwości przyniesie im uczestnictwo w projekcie COURAGE??

Partnerzy

MTA BTK– Centrum Badań Humanistycznych, Węgierska Akademia Nauk

IFIS PAN – Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

TCD – Trinity College w Dublinie

IOS Regensburg – Instytut Studiów nad Europą Wschodnią i Południowo – Wschodnią, Uniwersytet w Regensburgu

MTA TK – Centrum Nauk Społecznych, Węgierska Akademia Nauk

LII – Litewski Instytut Historyczny

CUNI – Uniwersytet Karola w Pradze

UB – Uniwersytet w Bukareszcie

HIP – Chorwacki Instytut Historyczny

Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

Uniwersytet w Oxfordzie

MTA SZTAKI – Instytut Informatyki, Węgierska Akademia Nauk

Spotkania (wydarzenia)

Zasoby

D6 Second_workshop_report

courage (prezentacja projektu COURAGE po angielsku)

 

Działania

W ramach COURAGE podejmujemy działania o innowacyjnym charakterze:

Tworzymy bazę danych on-line

Prowadzimy portal internetowy, by właściciele kolekcji mogli ze sobą współpracować

Przygotowujemy materiały edukacyjne dostępne on-line

Opracowujemy podręcznik

Prezentujemy wystawy

Organizujemy festiwale filmowe

Szkolimy posiadaczy kolekcji, ekspertów i naukowców. Zachęcamy ich do przyłączenia się do naszej inicjatywy

Kolekcje (Rejestr)

COURAGE to rejestr kolekcji.

Dostępna on-line baza danych o kolekcjach (rejestr) dostarczy wielu przydatnych informacji na temat najciekawszych kolekcji, wśród których znajdują się prawdziwe skarby dotyczące opozycji kulturowej – a to wszystko po to, by jeszcze łatwiej było współpracować, prowadzić badania naukowe i działalność edukacyjną.

W ramach projektu COURAGE tworzymy rejestr kolekcji, które powstały na rozległym obszarze geograficznym, obejmującym wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej  (oraz aspirujące do członkostwa), które dawniej należały do bloku wschodniego. Dzięki zestandaryzowanym opisom kolekcji rejestr jest łatwy do wykorzystania i przeszukiwania. Najbardziej innowacyjnym aspektem naszych działań jest uwzględnienie związanych z kolekcjami praktyk społecznych i kulturowych.

Ambicje COURAGE to nie tylko internetowy rejestr kolekcji. Chcemy zaproponować pełne niuansów odczytanie funkcji, jakie kolekcje pełniły i pełnią w życiu społecznym.

Sądzisz, że istotnej kolekcji wciąż nie ma w rejestrze?

Dołącz do rejestru COURAGE!

Wystawa

COURAGE to również wystawa.

Na wystawie zaprezentujemy najciekawsze obiekty – arcydzieła, które dopiero czekają na odkrycie, jak i materiały o już uznanej renomie. Wykorzystamy dokumenty i materiały audiowizualne – te, które udostępnią nam właściciele kolekcji.

Zaprezentujemy zarówno wystawę on-line, jak i tradycyjną – ale ze względu na charakter projektu, ta drugą będzie wystawą podróżującą. Chcemy  wyeksponować „ukryte ścieżki” działalności opozycyjnej – współpracę międzynarodową, relacje Wschodu z Zachodem, zagmatwaną aktywność subkulturową. Mówiąc o przeszłości, chcemy dotrzeć do ludzi, którzy dzisiaj angażują się w sprawy swoich społeczności. Do współpracy przy tworzeniu wystawy zapraszamy osoby i instytucje posiadające interesujące nas zbiory.

Ochrona dziedzictwa

COURAGE to nowe spojrzenie na dziedzictwo kulturowe.

To ważne, by decydenci dostrzegli rolę i społeczne oddziaływanie kolekcji dokumentujących działalność opozycji kulturowej. COURAGE chce być głosem doradczym w tej sprawie.

W raportach z realizacji projektu zwrócimy uwagę na zmiany, jakie dotyczyły interesującej nas spuścizny – w jaki sposób ewoluowały idee stojące za powstaniem kolekcji, co zmieniło przejście od socjalizmu do współczesności, kim byli główni aktorzy w interesującym nas polu i jakie zmiany (polityczne, organizacyjne, prawne czy finansowe) były udziałem posiadaczy kolekcji.

Kluczowe kwestie dotyczące ochrony dziedzictwa opozycji kulturowej zostaną uwzględnione w zestawie rekomendacji, skierowanych do decydentów. Naszym celem będzie zaproponowanie sposobów ochrony i przyszłego użycia tych materiałów.

Badania naukowe

COURAGE to projekt badawczy.

W naszym projekcie biorą udział osoby posiadające szeroką wiedzę na temat opozycji kulturowej. Efektem ich współpracy będzie kompleksowy podręcznik.

Znajdą się w nim analizy porównawcze dotyczące genezy, ram instytucjonalnych i społecznych funkcji kolekcji dokumentujących działalność opozycji kulturowej w krajach postsocjalistycznych.

Edukacja

COURAGE to edukacja.

Dostępne on-line materiały edukacyjne przybliżą ukryte i mniej znane aspekty aktywności kulturowej, podejmowanej w okresie socjalizmu. Mamy nadzieję, że staną się nieocenioną pomocą w nauczaniu o tej epoce.

Materiały edukacyjne on-line dla uczniów i nauczycieli mogą być efektywnie używane w rozmaitych kontekstach. Mówiąc o ruchach opozycyjnych, chcemy pokazać ich zakorzenienie w historii lokalnej i indywidualnych biografiach, by nasze materiały stały się atrakcyjniejsze dla odbiorców.

Szkolenia

COURAGE promuje dobre praktyki.

Szkolenia skierowane do posiadaczy kolekcji, ekspertów i naukowców będą poświęcone sposobom wykorzystania rejestru COURAGE. Umożliwią także nawiązanie nowych kontaktów i podjęcie współpracy.

Podczas szkoleń:

 • zaprezentujemy rejestr COURAGE i to, jak z niego korzystać,
 • doradzimy, w jaki sposób kolekcje mogą być wykorzystywane w edukacji,
 • zaproponujemy sposoby zwiększenia widoczności zbiorów poprzez współtworzenie wystaw i pozyskiwanie dodatkowych środków.

 

Festiwal filmowy

COURAGE to troska o przeszłość.

Celem festiwalu filmowego jest dotarcie do młodych odbiorców. Chcemy, by stał się on okazją do spotkania współczesnej młodzieży z dawnymi kontestatorami i ekspertami. Udział w festiwalu ma zachęcić młodych ludzi do troski o dziedzictwo przeszłości i wskazać im, że działalność opozycji kulturowej może być bliska ich własnemu, dzisiejszemu doświadczeniu.

Zorganizujemy serię tematycznych festiwali filmowych i towarzyszących im wydarzeń, dotyczących opozycji kulturowej. Festiwale odbędą się w Budapeszcie, w Warszawie, w Pradze i w Bukareszcie. Będą dodatkową okazją do promocji całego projektu.

***

OTWARTY KONKURS FILMÓW DOKUMENTALNYCH

KULTURA jako OPÓR

w byłych krajach socjalistycznych Europy Wschodniej

Wspólnie z PAREVO, COURAGE DocFest jest pierwszym w Europie Wschodniej międzynarodowym festiwalem filmów dokumentalnych o charakterze konkursowym, poświęconym opozycji kulturowej i  buntowi w byłych krajach socjalistycznych. Poszukujemy wysokiej jakości dokumentów, które są jednocześnie fascynujące, prowokujące i interesujące dla szerszej publiczności.

W trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego pokazane zostaną nowatorskie dokumenty z Europy Centralnej  i Wschodniej, które dotyczą kultury  buntu w byłych krajach socjalistycznych.

Festiwal Filmowy ufunduje Nagrodę Festiwalu w wysokości 1,000 euro dla reżysera(ów) najlepszego filmu.  Wyboru dokona międzynarodowe jury. Nagrodę ufunduje Fundacja Regionu Dunaju (Danube Region Foundation), która jest jednym z najstarszych i największych producentów i dystrybutorów filmów dokumentalnych na Węgrzech.

Filmy zakwalifikowane przez jury do udziału w festiwalu, zostaną pokazane pomiędzy majem a grudniem 2018 roku w czterech dużych miastach europejskich: Budapeszcie, Bukareszcie, Pradze i Warszawie, a także w mniejszych miastach w Wielkiej Brytanii oraz (jako mobilny festiwal filmowy) w Niemczech.

Zapraszamy do zgłaszania filmów, które dotyczą motywu przewodniego festiwalu, ze szczególnym naciskiem na następujące tematy:

 • Świat sztuki kontestacyjnej w socjalizmie
 • Subkultury młodzieżowe, muzyka undergroundowa (punk, hippi, rockers itp.)
 • Teatr eksperymentalny
 • Film alternatywny , performance i taniec
 • Edukacja nieoficjalna i działalność wydawnicza (wydawnictwa podziemne, latające uniwersytety)
 • Prawa człowieka i ruchy ekologiczne (zieloni)
 • Aktywiści kultury tradycyjnej (np. zespoły tańca)
 • Emigracja i dysydenci
 • Alternatywne style życia
 • Nowe i tajne wspólnoty religijne.

Naszą misją jest odkrycie i promocja filmów dokumentalnych z Europy Wschodniej, a także zaprezentowanie najlepszych z nich międzynarodowej publiczności. Festiwal Filmów Dokumentalnych COURAGE–PAREVO zaprezentuje najbardziej nowatorskie i angażujące dokumenty z Europy Wschodniej: od krótkich dokumentów, po filmy pełnometrażowe, które były już wcześniej nagradzane. Festiwal Filmów Dokumentalnych COURAGE–PAREVO stanowi forum publiczne i platformę wsparcia, powołaną w celu umożliwienia wschodzącym twórcom filmowym pokazania swoich prac.

 

TERMINY

ETAP PIERWSZY: PRZESYŁANIE ABSTRAKTÓW do północy 29 września 2017

Prosimy o przesyłanie abstraktów na adres: courage.filmfestival@btk.mta.hu

Zapraszamy do kontaktu z zespołem Courage w celu otrzymania formularza zgłoszeniowego.

W zgłoszeniu kandydaci są proszeni o załączenie:

 • abstraktu w języku angielskim, składającego się z pisemnego podsumowania filmu, jego celów i wniosków
 • danych kontaktowych: adresu(ów) e-mail twórcy(ów) filmu
 • informacji o czasie trwania, dacie produkcji i formacie filmu
 • listy nazwisk twórcy(ów) filmu i głównych aktorów/rozmówców
 • deklarację praw autorskich wskazującą na prawo kandydata do pokazywania filmu

W miarę możliwości filmy powinny być zgłaszane z angielskimi napisami, jednak wybranym filmom zapewnimy możliwość utworzenia napisów. Szczegóły dotyczące przesyłania i dodawania plików zostaną wysłane przyjętym kandydatom do północy 16 października 2017.

ETAP DRUGI: PRZESYŁANIE FILMÓW do północy 31 października 2017

Filmy będą zamieszczane na wybranym serwerze LUB przesyłane na płycie DVD w formacie HD – w miarę możliwości z angielskimi napisami – do północy 31 października 2017. Twórcy dokumentów,  zakwalifikowanych na festiwal, zostaną powiadomieni do północy 30 listopada 2017.

Partnerzy

Media

Aktualności

Od archiwum Queer do Solidarności. Prezentacja projektu Courage dla IFiS PAN

2017.11.20. 21:29

Dnia 17.11.2017 r. odbyło się pierwsze z serii seminariów projektu „Courage. Łączymy kolekcje”, na którym zaprezentowaliśmy założenia naszego projektu badawczego, […]

rozwiń »»

Prezentacja projektu COURAGE w Brukseli na konferencji Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space

2016.10.12. 14:25

Bruksela, 17 października 20167 Podczas konferencji Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space dyskutowano nad kluczowymi kwestiami […]

rozwiń »»

Grupy docelowe

Podstawową grupą docelową projektu COURAGE są posiadacze kolekcji – osoby prywatne i pracownicy instytucji.
Collections Policy Training days

Dzięki COURAGE ich zbiory staną się łatwiej dostępne dla szerokiej publiczności, również międzynarodowej. Druga grupa docelowa to społeczność badaczy, naukowców i nauczycieli.
Collections Policy Research

Dostępna w Internecie baza danych będzie im służyć zarówno jako narzędzie edukacyjne, jak i wstęp do pogłębionych badań. Trzecią grupą docelową są decydenci: na poziomie samorządów i krajów uczestniczących w projekcie, pracujący w Komisji Europejskiej i w innych instytucjach.
Collections Policy

COURAGE zaproponuje skierowane do nich rekomendacje, dotyczące wykorzystania kolekcji w badaniach i edukacji. Czwarta grupa docelowa CORAGE to ludzie młodzi (uczniowie, studenci, osoby rozpoczynające życie zawodowe).
Exhibition Education Film festival

Chcemy przekazać im dziedzictwo opozycji kulturowej poprzez wykorzystanie materiałów audiowizualnych oraz obecność projektu w mediach społecznościowych.

Kontakt